20 kwietnia 2019. imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
  × strona główna
° Aktualności
° O nas
° Filmy
° Kronika
° Gazetka Internetowa
° Organizacje
° Konkursy
° Nasze działania - programy edukacyjne, projekty
° Projekty edukacyjne uczniów klas II
 - 2010 / 2011
 - 2011 / 2012
 - 2012 / 2013
° Dokumenty szkolne
° Najlepsi uczniowie
° Księga Absolwentów
° Stypendyści
° Informacje dla rodziców
° Rozkład zajęć
° Telewizja internetowa
° Samorząd Uczniowski
° Drużyna Harcerska
° Sport - Klub Sportowy "ISKRA"
° Biblioteka
° Spółdzielnia Ucz."Grosik"
° Chór Szkolny
° Egzamin gimnazjalny
° "Poczytaj mi przyjacielu"
° Dziennik elektroniczny
° Administrator strony
  

Projekty edukacyjne uczniów klas II
TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Marzena Boral

1. Rosyjskie tradycje świąteczne – Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji.

2. Inscenizacja wybranej baśni w języku rosyjskim.

3. Miejsca warte zwiedzenia w Rosji.

 

Barbara Żero 

1. „My hero – the person who inspires me” (Mój bohater – osoba, która mnie inspiruje/która jest dla mnie przykładem).

2. „Typical Polish festivals and traditions versus the foreign ones that become more and more popular In my country – pros and cons.” (Polskie święta i tradycje kontra tradycje innych krajów, które zdobywają coraz większą popularność w moim kraju – za i przeciw).

3. Achievements of our civilization that I cant’ imagine my life without” (Zdobycze cywilizacji, bez których nie wyobrażam sobie życia).

4. „Advantages and disadvantages of living in a big city” (Zalety i wady życia w wielkim mieście”

 

Renata Moraczyńska 

1. Mniejszości narodowe w Polsce

- poznanie historii i kultury mniejszości narodowych żyjących na terenie państwa polskiego

2. Kocham Cię, Polsko!

- propagowanie idei patriotyzmu

3. „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”.

- wzbogacanie wiedzy o prawach i wolnościach przysługujących każdemu człowiekowi

 

Bożena Leszczyńska 

1. „Ojczysty – dodaj do ulubionych” – promocja języka polskiego wśród młodzieży gimnazjalnej.

Cel: kształtowanie świadomości językowej wśród młodzieży i poprawnego stosowania normy językowej wzorcowej i użytkowej; komunikowanie się w języku ojczystym;

2. „Poczytaj mi przyjacielu!” Akcja czytania książek w przedszkolu.

Cel: znajomość tekstów kultury; umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych; kształtowanie rozwoju osobowego ucznia prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu;

3. Moja szkoła – film.

Cel: wzbogacenie wiedzy na temat filmu; wykorzystanie nowoczesnych technologii;

4. „List do świata” – Dzieci Dzieciom na Dzień Dziecka.

Cel: znajomość tekstów kultury; umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych; kształtowanie rozwoju osobowego ucznia prowadzące do aktywnego uczestnictwa w życiu;

5. „A to Polska właśnie…” – Dzień Kultury Polskiej

Cel: Samodzielne docieranie do informacji; kształtowanie postaw patriotycznych; wzbogacenie wiedzy o dorobku kulturowym własnego kraju, regionu; wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji.

 

Teodor Niemyjski 

1. Jeden dzień z fizyką – wybrane zjawiska fizyczne obserwowane w ciągu dnia.

2. Energia elektryczna i jej oszczędzanie.

3. Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny.

 

Daniel Gieros

1. Społeczny aspekt wpływu używek na organizm człowieka.

2. Wpływ Internetu na nasze życie i zdrowie.

3. Zagrożenia cywilizacyjne – jak moja rodzina przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego?

4. Ciekawa chemia – przygotowanie pokazów chemicznych.

 

Adam Rusiniak

1. Opracowanie zestawów żywieniowych dla osób pracujących w warunkach różnego obciążenia fizycznego.

2. Opracowanie zestawów czujników podnoszących bezpieczeństwo i komfort użytkownika domu.

 

Edyta Stolarczuk 

1. Z geometrią na ty.

2. Pitagoras – zacny gość w naszej szkole.

3. Sudoku i inne rozkosze łamania głowy.

4. Serwetki łowickie i różne ornamenty.

 

Teresa Gawryś 

1. Rocznica „Szarych Szeregów” (dla harcerzy)

2. Skarby UNESCO w Europie.

3. Poziom życia obywateli Europy.

 

Krzysztof Kalinowski 

1. Odkrywamy prawidłowości matematyczne.

2. Dzień Dziecka na sportowo.

 

Iwona Ryszczuk

1. Ambasadorzy polskiej kultury muzycznej.

Cele:

·kultywowanie tradycji narodowych;

·poznanie wybitnych kompozytorów polskich XIX i XX wieku i ich wybrane dzieła;

·znaczenie twórczości poznanych kompozytorów dla polskiej kultury;

·wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Forma wykonania projektu: grupowa (4 grupy po 4 - 6 osób)

Źródła do wykorzystania:

·literatura muzyczna ( płytoteka audio, filmoteka znajdująca się w bibliotece),

·czasopisma,

·podręczniki,

·Internet.

Termin realizacji: miesiąc

Realizacja projektu:

·konkretny wytwór (wykład, plansze, film, dyskusja, opracowanie broszury),

·raport (sprawozdanie z wykonania projektu),

·prezentacja projektu – na forum klasy, szkoły.

 

2. Salony muzyczne dziewiętnastowiecznej Europy.

Cele:

·inspirowanie do korzystania z technik multimedialnych przy samodzielnym poznawaniu historii muzyki i jej twórców;

·poznanie wybitnych kompozytorów romantycznych i ich wybrane utwory;

·rozumienie roli salonu romantycznego jako elementu życia muzycznego i kulturalnego epoki;

·wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Forma wykonania projektu: grupowa (4 grupy po 4 - 6 osób)

Źródła do wykorzystania:

·literatura muzyczna ( płytoteka audio, filmoteka znajdująca się w bibliotece),

·czasopisma,

·podręczniki,

·Internet.

Termin realizacji: 3 miesiące

Realizacja projektu:

·konkretny wytwór (wykład, plansze, film, dyskusja, opracowanie broszury),

·raport (sprawozdanie z wykonania projektu),

·prezentacja projektu – na forum klasy.

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

Bożena Leszczyńska

1. Wizerunek Matki Boskiej w literaturze i sztuce – projekt interdyscyplinarny: język polski, sztuka, religia.

Odpowiedzialni: B.Leszczyńska, T.Gawryś, I.Ryszczuk

2. Ortografia co do głowy trafia. Maraton ortograficzny.

3. Lektury szkolne nie muszą być nudne. Inscenizacja fragmentu wybranej lektury szkolnej.

4. Młodzi i nauczanie Jana Pawła II – projekt interdyscyplinarny.

Odpowiedzialni: B.Leszczyńska, E.Stolarczuk, I.Ryszczuk

5. Z poprawną polszczyzną na co dzień.


Renata Moraczyńska

1. „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach”.

2. Polskie tradycje dawniej i dziś.

3. Dzień Europy.

 

Barbara Żero

1. British Royal Family – Brytyjska Rodzina Królewska.

2. The most interesting places in Great British – Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii.

3. Traditions and festivals of Great British – Tradycje i święta Wielkiej Brytanii.

 

Daniel Gieros

1. Wpływ jednostki na globalne ocieplenie.

2. Zdrowie i dieta.

3. Jak sprawić, by nasz dom był bardziej ekologiczny?

 

Teodor Niemyjski

1. Jeden dzień z fizyką – wybrane zjawiska fizyczne obserwowane w ciągu dnia.

2. Energia elektryczna i jej oszczędzanie.

3. Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny.

 

Marzena Boral

1. Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji.

2. Inscenizacja wybranej baśni w języku rosyjskim.

3. Symbole narodowe Rosji.

4. Tradycje i zwyczaje w Rosji.

5. Miejsca warte zwiedzenia w Rosji.

 

Edyta Stolarczuk

1. Z geometrią na ty.

2. Pitagoras – zacny gość w naszej szkole.

3. Sudoku i inne rozkosze łamania głowy.

  1. Młodzi i nauczanie Jana Pawła II. (Odpowiedzialni: B.Leszczyńska, E.Stolarczuk, I.Ryszczuk)

 

Teresa Gawryś

1. Pamięci „Szarych Szeregów”.

2. Sytuacja dzieci w Afryce.

3. Prezentacja wybranego kraju europejskiego.

 

Krzysztof  Kalinowski

1. Odkrywamy prawidłowości matematyczne.

2. Dzień Dziecka na sportowo.

 

Adam Rusiniak

1. Opracowanie zestawów żywieniowych dla osób pracujących w warunkach różnego obciążenia fizycznego.

2. Opracowanie zestawów czujników podnoszących bezpieczeństwo i komfort użytkownika domu.

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

NA ROK SZKOLNY 2011/2012

 

Bożena Leszczyńska

1. Wokół Konstytucji 3 Maja – projekt polonistyczno historyczny.

Uczniowie mają za zadanie przygotować konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja oraz konkurs recytatorski utworów o tematyce patriotycznej, zaprojektować plakat, zaproszenie.

2. Gazetka Wielkanocna.

Uczniowie przygotowują specjalny numer gazetki dla mieszkańców gminy w wersji tradycyjnej i elektronicznej, wykorzystują program ze strony „Mam media”. W którym zamieszczają artykuły, wywiady, konkursy. Opracowują szatę graficzną, dołączają zdjęcia.

3. „Literatura bawiąc może uczyć”.

Uczniowie tworzą scenariusze inscenizacji na podstawie bajek I. Krasickiego, La Fontaine

 

Renata Moraczyńska 

1.Wokół Konstytucji 3 Maja – projekt polonistyczno historyczny

2. „Kto Ty jesteś …?” – polskie symbole narodowe.

Cele: popularyzacja wiedzy o historii polskich symboli narodowych, kształtowanie właściwej postawy do symboli narodach.

3. Moja Mała Ojczyzna.

Cele: poznanie historii, tradycji swego regionu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości.


Barbara Żero

1. Znaczenie języka angielskiego w życiu codziennym. 

 ( The meaning of English language in everyday life).

2. Sławne miejsca w Europie.

(Famous places in Europe).

3. Jakie miejsca możemy zwiedzić w Londynie?

 (What places can we visit in London?). 


Daniel Gieros

  1. Co wiemy o zachowaniach sprzyjających i zagrażających zdrowiu?

Cele: propagowanie zdrowego stylu życia; wykazanie wpływu trybu życia na stan zdrowia organizmu.

  1. Czy nasze działania wpływają na globalne ocieplenie?

Cel: wykazanie wpływu jednostki na globalne ocieplenie.

  1. Jak sprawić, by nasz dom był bardziej ekologiczny?

Cel: uświadomienie zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń i nieracjonalnego korzystania z zasobów przyrody.

  1. Sąd nad papierosem.

Cele: kształtowanie właściwych postaw wobec palenia papierosów; propagowanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia; wykorzystanie wiedzy z zakresu biologii i chemii.

 

Teodor Niemyjski

1. Energia elektryczna i jej oszczędzanie.

2. Jeden dzień z fizyką – wybrane zjawiska fizyczne obserwowane w ciągu dnia.

 

Iwona Ryszczuk

1. Ambasadorzy polskiej kultury muzycznej.

Cele:

· kultywowanie tradycji narodowych;

· poznanie wybitnych kompozytorów polskich XIX i XX wieku i ich wybrane dzieła;

· znaczenie twórczości poznanych kompozytorów dla polskiej kultury;

· wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Forma wykonania projektu: grupowa (4 grupy po 4 - 6 osób)

Źródła do wykorzystania:

· literatura muzyczna ( płytoteka audio, filmoteka znajdująca się w bibliotece),

· czasopisma,

· podręczniki,

· Internet.

Termin realizacji: miesiąc

Realizacja projektu:

· konkretny wytwór (wykład, plansze, film, dyskusja, opracowanie broszury),

· raport (sprawozdanie z wykonania projektu),

· prezentacja projektu – na forum klasy, szkoły.


2. Salony muzyczne dziewiętnastowiecznej Europy.

Cele:

· inspirowanie do korzystania z technik multimedialnych przy samodzielnym poznawaniu historii muzyki i jej twórców;

· poznanie wybitnych kompozytorów romantycznych i ich wybrane utwory;

· rozumienie roli salonu romantycznego jako elementu życia muzycznego i kulturalnego epoki;

· wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Forma wykonania projektu: grupowa (4 grupy po 4 - 6 osób)

Źródła do wykorzystania:

· literatura muzyczna ( płytoteka audio, filmoteka znajdująca się w bibliotece),

· czasopisma,

· podręczniki,

· Internet.

Termin realizacji: 3 miesiące

Realizacja projektu:

· konkretny wytwór (wykład, plansze, film, dyskusja, opracowanie broszury),

· raport (sprawozdanie z wykonania projektu),

· prezentacja projektu – na forum klasy.

 

Marzena Boral

1. Boże Narodzenie i Nowy Rok w Rosji.

2. Inscenizacja wybranej bajki w języku rosyjskim.

3. Symbole narodowe Rosji.

4. Tradycje i zwyczaje w Rosji.

5. Miejsca warte zwiedzenia w Rosji.

6. Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży:

-bytowanie kleszczy,

-cykl rozwojowy kleszczy,

-choroby przenoszone przez kleszcze (objawy, leczenie),

-metody zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze,

-sytuacja epidemiologiczna chorób odkleszczowych w kraju, województwie, powiecie

 

Teresa Gawryś

1. Pamięci „Szarych Szeregów”.

2. Harcerstwo wczoraj i dziś.

3. Czy znasz swoją gminę?

4. Dbamy o środowisko?

5. Popularność gier sportowych.

6. Sportowcy, których cenimy.

 

Edyta Stolarczuk

1. Oszczędzać czy pożyczać?

2. Sudoku i inne rozkosze łamania głowy.

3. Sudoku i inne rozkosze łamania głowy.

3.Budżet domowy.

4. Kolorowe wielokąty i okręgi w ogródku i na rabatach.

 

Krzysztof Kalinowski 

1. Walory turystyczno-krajobrazowe gminy Perlejewo.

2. Wokół koła.

 

Adam Rusiniak

1. Opracowanie modeli przekładni znajdujących zastosowanie w maszynach i urządzeniach.

2. Opracowanie zestawów żywieniowych dla osób pracujących w warunkach różnego obciążenia fizycznego.

 

 

 

TEMATY  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 

 Elżbieta Baltaziuk

 1.Poradnik poprawnej polszczyzny – prezentacja multimedialna oraz artykuł w szkolnej gazecie

Uczniowie, obserwując swoich rówieśników, członków rodziny, sąsiadów, przeglądając strony internetowe, śledząc odcinki programu Słownik polsko-polski w TVP Polonii, wychwytują najczęściej pojawiające się wyrazy kłopotliwe, błędy. Następnie w słowniku poprawnej polszczyzny bądź słowniku języka polskiego szukają poprawnych form. Zapisują je z odpowiednim komentarzem. Tworzą krótki poradnik poprawnościowy, który będzie opublikowany w gazecie szkolnej. Robią też prezentację multimedialną, by w interesujący sposób przekazać tak wartościowy materiał.

 

2.Ludzie listy piszą… - organizacja akcji pisania listów i widokówek do chorych dzieci

Uczniowie za pośrednictwem portalu www.marzycielskapoczta.pl wybierają jedno dziecko, do którego będą pisać listy. Robią krótką charakterystykę tej osoby. Przygotowują dekoracje z motywem przewodnim, kartki, widokówki, koperty. Zapraszają chętne osoby do wspólnego pisania. Są odpowiedzialni za wysłanie powstałej korespondencji. Piszą relację z przebiegu akcji, którą wysyłają do administratora portalu.

  

3.Korespondować mogą nie tylko ludzie – słowo + obraz

Uczniowie do wybranych przez siebie wierszy dopasowują treściowo obrazy i/lub własne fotografie. Następnie klasyfikują dzieła zgodnie z własnym pomysłem i w ten sposób tworzą elektroniczny album. Prezentacja może być rozszerzona o podkład muzyczny.

 

4.Być mądrym jak dziecko – adaptacja książki Erica-Emmanuela Schmitta Oskar i pani Róża

Uczniowie czytają lekturę. Wspólnie zastanawiają się, co chcieliby przedstawić swoim koleżankom i kolegom. Tworzą scenariusz. Wybierają aktorów, projektują stroje, scenografię, zdobywają rekwizyty, myślą nad muzyką i oświetleniem. Tworzą afisz teatralny, zaproszenia, przygotowują premierę sztuki. Po pokazaniu swojej pracy piszą recenzję spektaklu, którą umieszczają na łamach lokalnej gazety.

 

Renata Moraczyńska

 1. Spacer po Gminie Perlejewo. 

 2. Patriotyzm – wczoraj i dziś.

 3. Tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą w moim środowisku.

 4. Polskie drogi do demokracji.

 5. W hołdzie Janowi Pawłowi II.

 

Barbara Żero

 1. Znaczenie języka angielskiego w życiu dziennym. ( The meaning of English language in everyday life).

2. Jezyk angielski wokół nas. ( English language around us).

3. O patriotyzmie w naszym kraju - święta narodowe.  (Patriotism in our country - national celebrations). 

4. Podróże wokół Wielkiej Brytani - (A trip around Great Britain).

 

Daniel Gieros

 1. Chemia, a uzależnienia – problem z nikotyną.

 2. Nasze rady na odpady.

 3. Woda źródłem życia.

 4. Jak działają nasze zmysły?

 

Teodor Niemyjski

 1. Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny.

 2. Energia elektryczna i jej oszczędzanie.

 3. Maszyny proste – zasada działania i wykorzystanie praktyczne

  

Iwona Ryszczuk 

1. Ambasadorzy polskiej kultury muzycznej.

 2. Salony muzyczne dziewiętnastowiecznej Europy

 

Marzena Boral

1. Dzień Języka Rosyjskiego.

 2. Inscenizacja wybranej bajki w języku rosyjskim.

 3. Symbole narodowe Rosji.

 4. Tradycje i zwyczaje w Rosji.

 5. Miejsca warte zwiedzenia w Rosji.

 

Teresa Gawryś

1. Harcerstwo wczoraj i dziś.

 2. Nasza drużyna.

 3. Bój o środowisko w naszej Gminie.

 4. Walory przyrodnicze mojej Gminy.

 5. Czy jestem przyjacielem środowiska.

 6. Sportowcy, których podziwiam.

 7. Ćwiczyć, czy nie ćwiczyć?

 

Edyta Stolarczuk

1. Matematyka wokół nas.

 2. Bryły w moim otoczeniu.

 3.Oszczędzać czy pożyczać?

 4.Sudoku i inne rozkosze łamania głowy.

  

Krzysztof Kalinowski 

1. Dzień Dziecka na sportowo.

 2. Walory przyrodnicze Gminy Perlejewo.

 

Adam Rusiniak

1. Opracowanie zestawów żywieniowych dla osób pracujących w warunkach różnego    obciążenia fizycznego.

2. Opracowanie zestawu czujników podnoszących bezpieczeństwo i komfort użytkowania domu.

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o czym mowa
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA